+48 22 379 79 20

Uzupełnij dane do umowy

1. Dane kontaktowe, szablon umowy otrzymasz na swojego maila

Status rejestracji firmy:

Rejestrując się potwierdzasz znajomość i akceptujesz regulamin Gold Place

Administratorem danych jest Gold Place Polska sp. z o.o.Więcej o celach i podstawach przetwarzania.

2. Wybór pakietu

Wybierz swój pakiet wirtualnego biura

Wybierz okres płatności

Pakiet all inclusive w jednej niskiej cenie

ADRES DO REJESTRACJI FIRMY

al. Jana Pawła II 27 00 - 867 Warszawa

ODBIÓR
KORESPONDENCJI

Listy zwykłe, polecone i kurierzy

POWIADOMIANIE O POCZCIE W 24H

gwarantowane w umowie

SKANOWANIE LISTÓW

do 200 stron / mc w cenie

Ceny podane w ofercie wyrażone są w kwotach netto i zostanie do nich doliczony podatek vat w wysokości 23%

Przy zawieraniu umowy pobierana jest zwrotna kaucja w wysokości 200 zł zwracana po zakończeniu współpracy.

3. Podsumowanie płatności
Data rozpoczęcia świadczenia usług
i
Możesz wybrać datę rozpoczęcie świedczenia usług w ciągu 30 dni od daty wypełnienia formularza.
(płacąc za rok z góry oszczędzasz 350 zł netto)
319 zł / mc x (12 m-cy + 16 dni aktualnego miesiąca)
3 998,13 zł netto
4 917,70 zł brutto
Kaucja zwrotna po zakończeniu współpracy
i
Kaucja jest zwracana na Twoje konto w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania umowy.
200

Kod rabatowy
i
Jeśli go posiadasz, możesz wpisać kod rabatowy naszego partnera.
Suma:

Do czasu finalizacji albo odstąpienia od zawarcia umowy powyższa suma stanowi kaucję, której rozliczenie nastąpi zgodnie z powyższym zestawieniem po zawarciu albo odstępniu od zawarcia umowy.

4. Płatność
Płatność zrealizowana poprawnie.
Przejdź do kolejnego kroku aby uzupełnić dane firmy do umowy.
5. Dane firmy
i
Podaj pełną nazwę firmy zawierającą formę prawną lub imię i nazwisko (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) np. ABC sp. z o.o. albo ABC Jan Kowalski
Adres siedziby:
skopiuj adres Gold Place
i
Jeśli chcesz zarejestrować nową firmę pod naszym adresem możesz go skopiować do umowy. Gdy masz już zarejestrowaną firmę pod innym adresem i chcesz ją dopiero przenieść do pod nasz adres lub jedynie otworzyć pod naszym adresem oddział swojej firmy, powinieneś wprowadzić adres siedziby zgodny z aktualnymi danymi w KRS, CEIDG lub analogicznym rejestrze w swoim kraju.
i
Jeśli nie posiadasz jeszcze NIP pozostaw to pole puste i zaznacz poniższy checkbox. Uzupełnisz je w terminie późniejszym.
+ dodaj adres korespondecyjny
i
Dodaj adres korespondencyjny jeśli chcesz abyśmy odsyłali Twoją pocztę na wskazany adres. Możesz go dodać w każdej chwili trwania umowy.
6. Reprezentacja firmy

Dane osób uprawnionych do reprezentacji firmy:

Podaj dane osób uprawnionych do reprezentacji firmy zgodnie z informacją w rejestrze (CEiDG, KRS lub właściwym rejestrze w kraju, którym zarejestrowana jest firma). Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu musimy zweryfikować tożsamość osób zawierających umowę. Możesz to zrobić szybkim przelewem bankowym na 1 zł używając linka poniżej lub poprzez wideoweryfikację. Pamiętaj - dane osoby w rejestrze przedsiębiorstw i dane podane niżej w formularzu muszą być zgodne z Twoimi danymi w banku albo na dokumencie użytym podczas wideoweryfikacji tzn. że osoba uprawniona do reprezentacji powinna zrobić przelew weryfikacyjny na 1 zł ze swojego prywatnego, nie firmowego konta bankowego (w przypadku weryfikacji za pomocą przelewu).

lub wyślij link uprawnionej osobie
+ Dodaj kolejną osobę
7. Beneficjenci Rzeczywiści

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu musimy zweryfikować dane beneficjentów rzeczywistych naszych klientów (firm, z którymi zawieramy umowę).

Kim są beneficjenci rzeczywiści?

Beneficjentami rzeczywistymi są osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad firmą (niezależnie czy ta kontrola wynika ze statusu wspólnika / właściciela firmy czy z formalnych lub nieformalnych uzgodnień pomiędzy wspólnikami lub osobami trzecimi).

W przypadku klienta będącego osobą prawną (np. spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka komandytowa itd.) beneficjentem rzeczywistym jest osoba posiadająca min. 25% głosów w organach firmy, również na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu. Dotyczy to również uprawnień pośrednich poprzez kontrolę nad osobami prawnymi (np. spółką matką) posiadającymi min. 25% głosów w organach firmy. Jeśli nie ma osób spełniających powyższe kryteria lub nie można ich ustalić, beneficjentami rzeczywistymi są osoby sprawujące najwyższe stanowiska w firmie.

Dlaczego zbieramy dane o beneficjentach rzeczywistych i co z nimi robimy?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu nakłada na nas obowiązek, pod groźbą wysokich kar m.in. weryfikowania z listami sankcyjnymi czy nasi klienci nie są powiązani z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Podobne procedury obowiązują m.in. wszystkie instytucje finansowe (banki, firmy ubezpieczeniowe, kantory itd.), biura rachunkowe, biura wirtualne itd.

Oświadczam że posiadam następujących beneficjentów rzeczywistych:

Oświadczam, że sprawuję jednoosobowo kontrolę nad firmą (jestem jedynym beneficjentem rzeczywistym).

8. Umowa

Umowa najmu

pomiędzy:

Gold Place Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394656, NIP: 5272663131, REGON: 145151436 zwaną dalej „Wynajmującym”,

a

z siedzibą , zwanego dalej „Najemcą”, reprezentowaną przez

łącznie zwanymi „Stronami”.

1. Umowa zostaje zawarta z dniem złożenia zgodnego oświadczenia woli przez obie Strony na zasadach określony w regulaminie.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Wynajmujący świadczy usługi objęte niniejszą umową na warunkach określonych w Regulaminie świadczenia usług najmu od dnia
4. Wynajmujący daje, a Najemca przyjmuje w najem, część powierzchni biurowej, tj. 31,56 m2 zwaną dalej „Biurem”.
5. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący udostępnia Najemcy:
a. adres do rejestracji firmy i możliwość umieszczania go w materiałach reklamowych;
b. obsługę recepcyjną w tym odbiór przychodzącej korespondencji, powiadamianie o przychodzącej korespondencji, skanowanie listów i przyjmowanie gości;
6. Czynsz najmu wynosić będzie PLN netto za rok
7. Okresem rozliczeniowym jest rok
8. Strony określają adresy do doręczeń oraz inne dane kontaktowe:

Dla Wynajmującego:

Gold Place Polska sp. z o.o.

Adres: aleja Jana Pawła II 27, 00‑867 Warszawa

Adres email: biuro@goldplace.eu

Telefon: +48 22 300 98 75

Dla Najemcy:

Osoba kontaktowa:

Adres: ,

Adres email:

Telefon:

9. Integralną częścią umowy jest Regulamin świadczenia usług najmu.

Podpisz umowę przesuwając myszką, rysikiem lub palcem (w przypadku ekranów dotykowych) w poniższym polu.

9. Potwierdzenie

Twój wniosek został wysłany!

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin w dni robocze. Na Twój adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie oraz umowa podpisana z naszej strony.
Przejdź do strony głównej